Arrow3   تحلیل اکسرژی سیکل نیروگاه های خورشیدی شیراز

Acroread - بازگشت - انتخاب گروهی دیگر

L2

در این پژوهش با مدل سازی سیکل حرارتی نیروگاه خورشیدی شیراز (کلکتور سهموی و سیکل رنگین) تحلیل انرژی و اکسرژی در شرایط کارکرد روی آن انجام گرفته و اجزا اصلی موثر در اتلاف انرژی در آن شناسایی شده است. نتایج این محاسبات نشان می دهد که کلکتور عامل اصلی نابودی اکسرژی بوده و بیشترین اتلاف انرژی در کاندنسور صورت می پذیرد.

 

جواد قدیری، محمود یعقوبی

yaghoub@shirazu.ac.ir

دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی بخش مهندسی مکانیک

L2

Acroread - بازگشت - انتخاب گروهی دیگر