ایران – مشهد
۴ الی ۴ اردیبهشت
http://www.bmsseminar.ir/
۰۵۱-۳۶۰۲۲۶۴۸ -- ۰۹۱۵۳۲۱۰۴۴۷
بیروت - لبنان
۲٦ الی ۲۹ اردیبهشت
٠۵۱-٣٨۹۲۱٣٠٦ --- ٠۹۱۲٠۹٨۱۹٨۵