بیروت - لبنان
۲٦ الی ۲۹ اردیبهشت
٠۵۱-٣٨۹۲۱٣٠٦ --- ٠۹۱۲٠۹٨۱۹٨۵