مرکز همایشهای بین المللی کیش
۲۱ الی ۲۱ دی
٨٨٣۲٦٣۲٠- ٠۹۱۲۲٠۲٣٨۲۴