آخرین سفارشات ثبت شده خرید و فروش کالا

نوع عنوان درخواست
تاریخ ثبت
تاریخ اعتبار
خرید
مولد برق خانگی خورشیدی
۱٣۹۲/٠۲/٣٠
۱٣۹۲/٠٣/۲۹
خرید
کولر خورشیدی اتومبیل
۱٣۹۲/٠۲/٣٠
۱٣۹۲/٠٣/۲۹
خرید
ژنراتور خورشیدی
۱٣۹۲/٠۱/٣٠
۱٣۹۲/٠۲/۲۹
خرید
خرید تجهیزات سولار
۱٣۹۱/۱۱/۱۹
۱٣۹۱/۱۱/۲٦
فروش
تجهیزات فتوولتائیک
۱٣۹۱/۱۱/۱٨
۱٣۹۱/۱۱/۲۵
فروش
مشاوره سرمایه گذاری ( فتوولتاییک )
۱٣۹۱/۱٠/۲٦
۱٣۹۱/۱۱/۲٦
خرید
solar pannel
۱٣۹۱/٠۹/۲٨
۱٣۹۱/۱٠/٠۵
خرید
پنل خورشیدی
۱٣۹۱/٠٨/۲۹
۱٣۹۱/٠۹/٠٦
فروش
آبگرمکن های صنعتی و عمومی
۱٣۹۱/٠٧/۱۹
۱٣۹۱/٠٨/۱۹
فروش
آبگرمکن خورشیدی
۱٣۹۱/٠٧/۱۹
۱٣۹۱/٠٨/۱۹
فروش
سیسیتم های سولار(خورشیدی) و LED
۱٣۹۱/٠٧/٠۵
۱٣۹۱/٠۹/٠۵
  صفحه اول صفحه قبل
  صفحه بعد صفحه آخر
صفحه ۱٣ از ۱٣