ارزیابی کیفی خرید، حمل، نصب و راه اندای 100 کیلووات پنل خورشیدی در ایستگاه راه آهن قم
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2