تامین برق ساختمان خدمات مهندسی شهرک فناوری الکترونیک و صنایع غذایی ارومیه به وسیله انرژی فتوولتائیک
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2