خرید تعداد ۱۶۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدی با مخزن ۲۰۰ لیتری شهرستانهای سمیرم و فریدونشهر
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2