خدمات نظافت محوطه ، دپارتمانهای خط تولید کارخانه ، ساختمانهای اداری نیروگاه خورشیدی و نگهداری فضای سبز کارخانه
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2