عملیات خرید و اجرا پایه های روشنایی نقطه ای به صورت ال ای دی خورشیدی(سولار) در محور کمربندی زاهدان
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2