واگذاری پروژه ها شامل: 98/31/1: تهیه و نصب اقلام جهت آرام سازی و ایمن سازی کل راه های حوزه استحفاظی (نوبت دوم) ارزیابی ساده با برآورد 6.349.500.000 ریال و تضمین 317.475.000. ریال --- 98/31/2: خرید چراغ چشمک زن خورشیدی و برقی با برآورد 7.989.201.000 ریال و
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2