ارزیابی کیفی طراحی مهندسی - تامین تجهیزات - خرید - نصب - راه اندازی - تحویل در محل نصب و خدمات پس از فروش پروژه دو منظوره پارکینگ و نیروگاه برق خورشیدی On Grid kw50 دانشکده نفت و گاز گچساران
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2