یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 100 کیلو وات به صورت مشارکت احداث نماید
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2