طراحی،احداث و نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ۲۰ کیلو واتی شهرک فناوری
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2