زیرسازی معابر شهرک فناوری با برآورد 5470 میلیون ریال و تضمین 273 میلیون ریال (رتبه 5 راه) -- طراحی، احداث و نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 20 کیلوواتی شهرک فناوری با برآورد 1720 میلیون ریال و تضمین 86 میلیون ریال (رتبه 5 نیرو)
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2