ارزیابی کیفی تهیه مصالح، حمل و اجرای کامل سامانه خورشیدی تامین برق ساختمان انبار کالا
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2