دعوت به همکاری شناسایی و تکمیل بانک اطلاعات خود به منظور احداث نیروگاه های دارای مجوز خود اعم از خورشیدی، گازی، آبی، سیکل ترکیبی و... در سال 1398 به صورت epc و epcf از شرکت های توانمند داخلی و خارجی و نمایندگان رسمی آنها
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2