فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی و در قالب قرارداد B.O.T در شهر بهار
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2