اجرای هوشمندسازی سیستم ردیاب خورشیدی آفتابگردان پارک دانش غربی
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2