شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری و بهره برداری از پروژه احداث نیروگاه خورشیدی میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری اصفهان
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2