پروژه احداث فاز اول نیروگاه خورشیدی میدان مرکزی میوه و تره بار شهرداری اصفهان
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2