واگذاری طراحی مهندسی، تامین تجهیزات، خرید، نصب، راه اندازی، تحویل در محل نصب و خدمات پس از فروش پروژه دومنظوره پارکینک و نیروگاه برق خورشیدی ON GRID KW 100 دانشگاه یاسوج
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2