واگذاری اجرای پروژه ها شامل: 97/61/161: تجدید اصلاح زودبازده نقاط حادثه خیز حوزه شهرستان سراوان محور خاش - سراوان و محور سراوان - سوران با برآورد 11.131.721.704 ریال و تضمین 556.6000.000 ریال --- 97/61/162: خرید و اجرا پایه های روشنایی نقطه ای به صورت led
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2