خریداری تعداد 223 دستگاه آبگرمکن خورشیدی 200 لیتری فلوتردار با 22 عدد شیشه با احتساب هزینه حمل و نقل و تامین لوله و لوله کشی، شاسی، نصب و راه اندازی
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2