طراحی، تامین، نصب و راه‌اندازی سامانه‌های خورشیدی (۱۲۵م/۹۷)
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2