209700900300036 : خرید انواع یراق آلات با تضمین 540.000.000 ریال --- 209700900300037 : خرید، نصب و راه اندازی و تست و آموزش سیستم خورشیدی 110 کیلوولت با تضمین 490.000.000 ریال
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2