واگذاری پروژه های ارزیابی کیفی شامل: 20097106300045: تهیه، نصب، تست و راه اندازی نیروگاه خورشیدی در ساختمان های اداری، رفاهی و فنی نمایشگاه بین المللی با تضمین 1.110.000.000 ریال ------ 200971063000046: سیستم کشف و اعلام حریق طبقه اداری سالن میلاد با تضمی
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2