1- عملیات تراش و روکش آسفالت خیابان پیروزی شامل تهیه و اجرا - برآورد 3.252.467.613 ریال - سپرده 150.000.000 ریال - نقدی یا ضمانتنامه بانکی معتبر - نوبت دوم --- 2- نگهداری اراضی جنگلکاری بوستان جنگلی سرخه حصار - برآورد 43.452.000.000 ریال - سپرده 2.000.000
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2