تهیه ، نصب ، تست و راه اندازی نیروگاه خورشیدی در ساختمان های اداری ، رفاهی و فنی نمایشگاه بین المللی
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2