احداث نیروگاه خورشیدی جهت تأمین ۲۰ درصد از انرژی مصرفی ساختمان ستاد
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2