تجدیدمناقصه عمومی دومرحله ای واگذاری عملیات مربوط به خریدونصب۵۰واحدسلول خورشیدی ۳۱-۹۷
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2