تامین ٬ نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی . جهت اطلاع
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2