واگذاری کلیه عملیات مربوط به خریدونصب 50واحدسلول خورشیدی جهت تامین برق روستای گردلات امورتوزیع برق رودباروروستاهای برون بالای ووسی امورتوزیع برق تالش ازمحل اعتبارات توانیری
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2