اصلاحیه : خرید، نصب و راه اندازی سامانه لیدار و سامانه شید سنج خورشیدی خود
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2