واگذاری احداث نیروگاه خورشیدی جهت تامین 20 درصد از انرژی مصرفی ساختمان ستاد
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2