تجدید مناقصه 137-97/2 خرید لوازم و تجهیزات سیستم خورشیدی مستقل از شبکه
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2