ارزیابی کیفی - خرید حمل نصب و راه اندازی 100 کیلووات پنل خورشیدی در ایستگاه راه آهن قم بمدت 2 ماه طبق اسناد
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2