فراخوان سرمایه گذاری واگذاری پروژه ها ی زیر از طریق مشارکت با بخش خصوصی در 16 ردیف شامل: 1- سرمایه گذاری مشارکتی در طراحی و ساخت تالار مراسم شهر با حدود سرمایه 20.000.000.000 ریال --- 2- سرمایه گذاری مشارکتی در طراحی و احداث بیل بوردهای تبلیغاتی با حدود س
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2