اجاره 20 هکتار (در دو قطعه هر یک به مساحت ده هکتار) از زمین های شهرداری ، اراضی شورین در مجاورت خارجی از ضلع جنوبی باند فرودگاه همدان جهت ایجاد و احداث دو نیروگاه برق خورشیدی 7 مگاواتی به منظور اتصال به شبکه سراسری توزیع برق استان همدان به مدت 20 سال به
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2