شناسایی پیمانکار برای احداث نیروگاه خورشیدی فتوولتائیک به ظرفیت 20 کیلوواتی برای بقاع متبرکه استان کرمانشاه
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2