واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور مربوط به نظافت، نگهداری، توسعه و مراقبت از کلیه فضاهای سبز دانشگاه بیرجند (واقع در سه پردیس شوکت آباد، امیرآباد و شهدا داخل شهر و خوابگاه های دانشجویی توحید، ابوذر و مجموعه صدف، سرو و گلستان در حدود 34000 مترمربع چمن کاری
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2