در نظر دارد با مشارکت بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از پروژه های ورزش های سنتی - کویری - کمپینگ اقامتی - گردشگری و نیروگاه خورشیدی برای مدت معلوم به روش ساخت - بهره برداری برای مدت معلوم و انتقال اقدام نماید
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2