برای 40 بقعه و موقوفه حوزه عملکرد خود نسبت به خرید و نصب نیروگاه های خورشیدی به ظرفیت 20 کیلووات جمعا 800 کیلووات و با استفاده از پنل های خورشیدی تولید داخل مارک تابان
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2