احیای مجدد مخزن آسیب دیده 2057-TK کارخانه اراک (فقط بخش اجرا) - از زمان ابلاغ قرارداد بمدت شش ماه خورشیدی - در اراک - پالایشگاه شازند اراک - واحد قیرسازی - سایت شرکت نفت پاسارگاد
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2