خرید و نصب 24 دستگاه پنل خورشیدی یک کیلوواتی روستایی
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2