تجدید مناقصه تهیه و نصب به همراه گارانتی قطعات و نگهداری چراغهای چشمک زن برقی و خورشیدی
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2