فراخوان برگزاری جشنواره شهر خورشیدی --- به منظور ترویج و توسعه انرژی های تجدید پذیر در نظر دارد جهت ایجاد بستر شناسایی سرمایه گذاران - ظرفیت های تولید کنندگان - تامین کنندگان و فعالان حوزه انرژی های تجدید پذیر شامل انرژی های خورشیدی اعم از فتوولتاییک و آب
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2