ارزیابی کیفی تأمین ٬ نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی در شرکت برق بصورت PC
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2