فراخوان جذب سرمایه گذار جهت ارائه خدمات بهینه به مسافران و زوار ایرانی و خارجی در پایانه مرزی مهران و افزایش رفاه کاربران جاده ای در زمینه های ذیل : احداث مجتمع خدماتی رفاهی درجه یک در محدوده پایانه مسافری برکت و مجتمع های کوچک مقیاس در سایر محورهای منته
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2