ارزیابی کیفی واگذاری احداث (تامین، نصب و راه اندازی) نیروگاه خورشیدی به میزان 500 کیلووات در شرکت برق منطقه ای تهران به صورت PC (طراحی نیروگاه براساس یک مگاوات می باشد) نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد شرایط
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2