مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری عملیات خرید و نصب 50واحد سلول خورشیدی جهت تامین برق روستاهای گردلات رودبار و برون بالای ووسی تالش31-97
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2