واگذاری عملیات مشروحه ذیل : خرید و نصب و راه اندازی سامانه خورشیدی 500 کیلو واتی
دسترسی به مناقصات داخل وب سایت محدود به شرکت های عضو با درجه عضویت ویژه می باشد.

L2